image

Eglwys Gymunedol

Mae Eglwys Gymunedol Noddfa wedi ei lleoli ar stad Peblig, Caernarfon. Sefydlwyd yr Eglwys yn ôl yn 1956 pan ddechreuodd y gwaith cenhadol dan arweiniad y Chwaer Emily â’r Symudiad ymosodol. Heddiw, mae dwy weithwraig Eglwysig yn gweithio yn yr Eglwys, a’r ddwy yn cael eu cyflogi gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru; Y Parchg. Mererid Mair Williams, Gweithwraig Gymunedol a Miss Llinos Mai Morris, Gweithwraig Plant a Ieuenctid.

Mae’r gwaith cenhadol wedi tyfu ac ehangu, ac yn ogystal â chynnal gwasanaethau ac Ysgol Sul ar y Sul, mae nifer o weithgareddau cenhadol eraill yn digwydd yn Eglwys Noddfa, megis:

- Cymorth a chyngor
- Clybiau plant
- Cynlluniau Chwarae
- Te bach
- Sul Stomp a gwasanaethau teulu
- Dorcas

Trwy holl weithgareddau Eglwys Noddfa yma yn yr ardal, gweddiwn fod pobl o bob oed yn cael y cyfle i ddod i adnabod ein Gwaredwr a theimlo ei wres a’i gariad yn eu bywydau.

I gysylltu efo Mererid neu Llinos yn Eglwys Noddfa:
Ffoniwch: 01286 672257
Ebostiwch: mereridnoddfasalem@hotmail.com

Salm 100

Rhowch wrogaeth i’r Arglwydd, yr holl ddaear.
Addolwch yr Arglwydd mewn llawenydd, dewch o’i flaen â chân.

 

“O! Tyrd i ddathlu ‘nawr
Oherwydd Duw sy’ fawr.
Mae o’n haeddu
Hip hip hwre!”