image

Nursery School

Translation coming soon...

Mae Cylch Meithrin Seiont a Pheblig wedi ei leoli yng Nghanolfan Noddfa ac yn agored i blant wedi iddynt gael eu hail ben-blwydd, hyd at eu pen-blwydd yn bedair oed. Mae lle i 26 o blant yn y ddwy sesiwn, bore a’r prynhawn.

Nod y Cylch Meithrin yw darparu gofal ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Darperir cyfleoedd i blant ddatblygu i’w llawn botensial tra yn y Cylch trwy gynnig cwricwlwm a strategaethau dysgu ac addysg y Cyfnod Sylfaen sef dysgu trwy chwarae. Bydd cyfle i bob plentyn o dan oedran Ysgol fanteisio ar brofiadau cyn-ysgol drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae hyn yn rhoi profiadau sy’n galluogi plant i fod yn greadigol, defnyddio’u dychymyg a chael hwyl wrth ddysgu. Croesawir pob plentyn i’r Cylch gwaeth be fo’i liw, hil, dosbarth cymdeithasol, sefyllfa deuluol neu anghenion addysgol. Yr ydym yn gobeithio y bydd eich plentyn yn hapus yn y Cylch ac yn elwa o’r ddarpariaeth.

Mae’r Cylch yn aelod gyda Mudiad Ysgolion Meithrin, ac yn rhan o Ddechrau’n Deg. Mae’r Cylch yn dilyn polisïau MM ac wedi cofrestru gyda AGGCC: AGGCC, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, LL31 9RZ
Ffon - 03000625609

Llyfryn Ysgol Feithrin - cliciwch yma

Cylch Ti a Fi Noddfa Caernarfon - click here

Contact Details

Cylch Meithrin Seiont a Pheblig

Canolfan Noddfa
Cil Peblig
Caernarfon
LL55 2RS
Ffon: 07780112956

Arweinydd : Karen Evans
Is Arweinydd Wendy Jones

Rhif Elusen: 1195099
Rhif MM : 772

Karen Evans - Lefel 5
Wendy Jones - Lefel 3
Angela Roberts - Lefel 3
Ffion Roberts - Lefel 3
Lisa Williams - Lefel 3
Claire Griffiths - Lefel 3
Rachel Roberts - Gwirfoddolwr
Tiffany Colton Edwards - Working towards Lefel 3
Sian Lloyd Williams - Bachelor of Honors in Childhood and Youth degree

 

Mae holl staff y Cylch wedi eu gwirio hefo GDG ac wedi cwblhau ffurflen ddatgelu gwybodaeth cyn y dyddiad cychwynnol. Mae’r staff i gyd wedi derbyn hyfforddiant priodol ar gyfer y gwaith ac yn parhau i dderbyn hyfforddiant yn y swydd. Mae staff y cylch yn meddu’r cymwysterau canlynol:

ELKLAN. Cyfnod Sylfaen. Hylendid Bwyd. Cymorth Cyntaf. Amddiffyn Plant/. Tati Bumpkin. Traed Prysur. Cadw’n Heini. Dewin a Caleb. Cynllun Gwen. Jabadeo. Elisabeth Jarden. Camau Cerdd.
Mae graddfa oedolion i blant, yn ôl eu hoedran, yng nghyd fynd gyda safonau AGC.

Wrth ymuno a’r Cylch Meithrin mae’r rhieni / gwarchodwyr yn cael eu hysbysu o “Ffolder Polisïau” y Cylch. Mae hwn yn nodi polisïau a threfn y Cylch yn y mannau canlynol:

POLISI ANGHENION ARBENNIG
POLISI AMDDIFFYN PLANT
CANMOL A CHWYNO
CYFLE CYFARTAL
IAITH
IECHYD A DIOGELWCH
GADAEL A CHASGLU PLANT
CADW PLANT RHAG CRWYDRO
RHEOLI YMDDYGIAD
STAFFIO
CHWYTHU’R CHWIBAN
RHEOLI LLAU PEN
NEWID CLWT

Mae’r polisïau yma yn cael eu harwyddo ar ddechrau pob blwyddyn gan Gadeirydd y Pwyllgor / Person Cofrestredig i gadarnhau fod y Cylch yn mabwysiadu’r holl bolisïau. Wrth gofrestru caiff y rhieni weld copi o’r ffolder polisiau. Mae’r llyfr polisiau ar gael i’w darllen gan yr Arweinydd ar unrhyw adeg.

Amseroedd agor a chau
Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sesiwn Bore 9.10 y.b tan 11.40 y.b
Sesiwn Prynhawn: 12.15 y.p tan 2.45 y.p.

Ffi pob sesiwn yw £9 y plentyn yr wythnos. Mae caffi ar gael pob dydd i’r plant sydd yn annog bwyta’n iach. Mae’r fwydlen yn newid yn ddyddiol ac mae’r Cylch yn dilyn y cynllun Cyn Ysgol Iach a Boliau Iach.

Yn ystod y dydd fe fydd y plant yn cael cyfle i wneud bob math o weithgareddau yn dilyn y cynllun Cyfnod Sylfaen a’r 7 Maes Dysgu.
Mae’r plant yn cael y cyfle i fod yn annibynnol a chael cyfle i weithio mewn grwpiau. Bydd holl waith y plant yn cael ei arddangos ar hysbysfyrddau’r Cylch, neu ar gael i fynd adref i’r cartref.

Mae’r Arweinydd yn cynllunio gweithgareddau ar gyfer bob tymor. Mae themâu gwahanol i bob tymor gyda gweithgareddau gwahanol yn cael eu cwblhau ar gyfer y themâu i gyd-fynd a’r saith maes dysgu.

Mae’r Arweinydd yn cadw ffeil ar bob plentyn gan nodi ei bresenoldeb a’i ddatblygiad drwy’r flwyddyn. Ar ddiwedd blwyddyn cyflwynir adroddiad i’r rhieni ar ddatblygiad y plentyn trwy’r tymhorau i gyd. Mae croeso i’r rhiant / gwarchodwr drafod a’r staff unrhyw dro ddatblygiad ei blentyn yn y Cylch.

Barti Calan Gaeaf
Lluniau o Barti Calan Gaeaf gafodd plant y Cylch